ข่าวสาร ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 เป็นประธานพิธี เปิดการฝึกทบทวนนายทหารประทวนที่บรรจุเข้าใหม่ของ บชร.2 ณ สนามฝึกหน้าหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 2 พัน.ซบร.22 บชร.2

ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 เป็นประธานพิธี เปิดการฝึกทบทวนนายทหารประทวนที่บรรจุเข้าใหม่ของ บชร.2 ณ สนามฝึกหน้าหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 2 พัน.ซบร.22 บชร.2

76